9.4 Colofon

Colofon

Auteur :
Olivier Debaere

 

 

 

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit boek
berust uitsluitend bij de auteur.
De uitgever is hiervoor niet verantwoordelijk.

 

 

Uitgegeven in de reeks Oostendse Historische Publicaties

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen
in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,
door fotokopieën, opnamen of enige andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

Verantwoordelijke uitgever :
Johan Vandenabeele, stadssecretaris,
Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende

 

Wettelijk depot :
D/2002/0342/13


Klik hier om terug te gaan naar het begin