3. Economische geschiedenis

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

communicatie

1110 ASTAES, S. ‘Het waterwegennet ten noorden van Brugge van de 11de tot de 14de eeuw’. Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Gent, Nieuwe Reeks, XVIII, 1964, pp. 3-17.

1111 COORNAERT, Maurice. ‘Middeleeuwse vierboeten en vuurbakens op de Vlaamse kust’. Rond de Poldertorens, pp. 174-233. (ook: Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1988, pp. 11-60).

1112 DEGRYSE, Roger. ‘De oudste vuurbakens van de Vlaamse kust en nabijgelegen Noordzeeoevers (11de-einde 16de eeuw). I’. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe Reeks, XXXVI, 1982, pp. 39-79.

financiën

1113 DEPT, Gaston. ‘De oudste rekening van Oostende (1403-1404)’. Handelingen van het Genootschap Société d'Emulation te Brugge, LXXV, 1932, pp. 180-217.

1114 DEPT, Gaston. De oudste rekening van Oostende (1403-1404). Brugge, Vercruysse-Vanhove, 1932, 37 p.

1115 VIAENE, Antoon. ‘Marktgeld voor stedelijke hospitalen in Vlaanderen 1200-1849’. Biekorf, LXVII, 1966, 3-4, pp. 66-75.

haven

1116 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Randbemerkingen bij de oorsprongsdatum van de haven van Oostende’. De Plate, III, 1974, 6, p. 5.

5988 DEGRYSE, Roger. ‘De oudste vuurbakens van de Vlaamse kust en nabijgelegen noordzeehavens (811-einde 16e eeuw) deel II’. Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe Reeks, XXXVII, 1983, pp. 45-87.

landbouw en veeteelt

1117 TAVERNIER, Etienne. De ontwikkeling van veeteelt en landbouw tusschen Ijzer en Zwin, van de 11de tot de 14de eeuw. Leuven, K.U. Leuven, 1947, 167 p.

5987 CURVEILLER, Stephane. ‘Le bois et la Flandre maritime au moyen age’. Le Moyen Age, 106, pp. 295-307. 

visserij

1118 DEGRYSE, Roger. ‘Bespreking en vergelijking van haringopbrengst van Nieuwpoort met Damme en Oostende’. Marine Academie, XV, 1963, pp. 34-80.

1119 DEGRYSE, Roger. ‘De Oostendse zeevisserij in de 15de eeuw’. Neptunus, LVII, 1957, 1, pp. 3-9.

1120 DEGRYSE, Roger. ‘De Vlaamse haringvisserij in de XVe eeuw’. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, LXXXVIII, 1951, pp. 116-133.

1121 DEGRYSE, Roger. ‘Oorsprong van het haringkaken in Vlaanderen’. Nederlandsche Historiebladen, I, 1938, 2, pp. 201-219.

1122 DEGRYSE, Roger. ‘Vlaanderen's haringvisscherij in de middeleeuwen’ Annales de la Société d'Emulation, 1939, pp. 185-204.

1123 DEGRYSE, Roger. Vlaanderens haringbedrijf in de middeleeuwen. Antwerpen, 1944 (De Seizoenen, 49).

1124 DOORMAN, G. ‘Het haringkaken en Willem Beukels’. Tijdschrift voor Geschiedenis, LXIX, 1956, pp. 371-386.

1125 VAN DE PUTTE, F. ‘Pêche du hareng sur les côtes de flandre au moyen-âge’. Handelingen van het Genootschap Société d'Emulation te Brugge, VII, 1845, pp. 339-352.

1126 VAN DE VOORT, J.-P. De betrekkingen tussen de zeevisserijen en de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden van ca. 1300 tot 1600. Literatuurrapport. Vlaardingen, 1971.

1127 VANHOUTRYVE, A. ‘Ontstaan en ontwikkeling van de Vlaamse Vishandel’. Ostendiana, I, 1972, pp; 189-194.

5989 DEGRYSE, Roger. ‘De Vlaamse Westvaart en de Engelse represailles omstreeks 1378’. Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe Reeks, XXVII, 1973, pp. 193-239.

5990 DEGRYSE, Roger. ‘La pêche harenguière et l’introduction de l’encaquement du hareng à Dunkerque à la fin du moyen âge’. Revue historique de Dunkerque et du littoral, n° 32 (décembre 1998), pp. 1-27.

5991 PIETERS, Marnix. ‘Walravenside en de zeevisserij in de vijftiende eeuw’. In: MEULEMEESTER, Jean-Luc (red.). Met zicht op zee. Tielt, Lannoo, 2000, pp. 28-30.

6440 GEVAERT, Glenn; PIETERS, Marnix and VERHAEGHE, Frans (reds.). Colloquium Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen’s settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, Oostende-Raversijde 21-23 November 2003 - Colloquium Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond de Noordzee in de Middeleeuwen en later, Oostende-Raversijde 21-23 November 2003. Brussel, Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, 2006, 219 p. (Archeologie in Vlaanderen, monografie 6).

6441 GEVAERT, Glenn; CALUWE, Danielle; CLEEREN, Natalie, DE CLERCQ, Wim; e.a. Glas van vissers, kooplui, monniken en heren: Middeleeuws en later glas uit het bodemarchief van Kust-Vlaanderen en Zeeland. Oostende, Provinciedomein Raversijde - Museum Walraversijde, 2003, 128 p.

6442 GEVAERT, Glenn. ‘Import en export in het laatmiddeleeuwse Walraversijde’. Open monumentendag, 2006, pp. 3-8.

6443 SCHIETECATTE, Liesbeth. ‘Laat- en postmiddeleeuwse leer uit het verlaten vissersdorp “Walraversijde”’. Archeologie in Vlaanderen, VII, 1999-2000, pp. 141-200.

6444 SICKING, Ludovicus Henricus Joannes. ‘Le lobby pêcheur flamand (1485-1559)’. Revue historique de Dunkerque et du littoral, 2006, pp. 3-14.

8111 TYS Dries en PIETERS Marnix. ‘Understanding a medieval fishing settlement along the southern North Sea: Walraversijde, c.1200-1630’. In: Beyond the catch: fisheries of the North Atlantic, the North Sea and the Baltic, 900-1850, Section one, Landscape, settlements and spatial organization, 2009, pp. 91-121.