04. Politieke gebeurtenissen

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

algemeen

2245 BUYL, Adolf en REYNAERT, J.-B. Het politieke poesjenellenspel; met 21 penteekeningen van D. Bert en V. Boudewijn. Brussel, Nationale Drukkerij, 1921, 94 p. 

2246 VAN HYFTE, Ivan. ‘Politieke moord in Oostende. De affaire Rau (1892)’. De Plate, XXXVI, 1997, 12, pp. 255-256.

6644 VANHAVERBEKE, Filip. ‘Zwoegen en zweten zorgt voor succes’. Lokaal, 2005, 1, pp. 26-27.

casino-problematiek

2247 DE BOEVER, Raf. De casino-Connection. Oostende, R. de Boever, 1994, 96 p.

8406 HOUTHAEVE, Robert. ‘’t Waren erelonen’. Mandeldal, 1984, 4, p. 88.

duurzaamheidsbeleid

8407 Ecocyclo Oostende. Antwerpen, De Natuurvrienden, 2011, 27 p.

8408 QUYNH, L. X., DE MUNTER, K., KHAN, Ahmed Z., CANTERS, Frank et CORIJN, Eric. Environmental status and resource uses: Belgian case studies of Brugge and Ostende. Bruxelles, Académie universitaire Wallonie-Bruxelles, 2011, 72 p.

eerste internationale

2248 SMISSAERT, Emile. ‘Omtrent de Eerste Internationale en de Oostendenaar C. Carreins’. De Plate, VIII, 1979, 10, p. 15.

fusie- en grensproblematiek

2249 VERBANCK, Richard. ‘Grensbetwisting op de Mosselhoek’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1974, pp. 2-4.

2250 Verzoekschrift van het Gemeentebestuur Stene aan de heer Voorzitter van de Senaat te Brussel naar aanleiding van het voorstel tot samenvoeging van gemeenten ‘Groot Oostende’. Stene, Gemeentebestuur, 1970, 7 p.

7339 CAPON, Michel. ‘De aanhechting van Raversijde bij Oostende in 1970’. De Plate, XXXVIII, 2009, pp. 225-241.

7340 CAPON, Michel. ‘De fusie van Raversijde bij Oostende’. Heemkring Graningate, XXIX, 2009, pp. 12-36.

7341 CAPON, Michel. ‘De oorsprong van de Oostendse wijkraden lag in Raversijde (1971)’. De Plate, XXXIX, 2010, pp. 66-80 (errata bij 10/71 op 10/160).

7342 DESCHACHT, Daniel. De fusie van 1970: Stene bij Oostende gevoegd. Oostende, Heemkundige Kring 't Schorre Steene, 2010, 31 p.

godsdienstpolitiek

2251 LERMYTE, Jean-Marie. ‘De schoolstrijd in Oostende.’ Ostendiana, VI, pp. 23-50.

2252 ROTSAERT, K. ‘De “kerkhofkwestie” in West-Vlaanderen’. Biekorf, LXXXXIII, 1993, 2, pp. 147-161.

2253 VAN HYFTE, Ivan. ‘Oostendse solidariteit met de Pauselijke Zoeaven’. De Plate, XXII, 1993, 3, pp. 78-79.

groenbeleid

8409 DE WAEL, Jos. ‘Een 'Groen Lint' voor Oostende: Kralensnoer van 306 ha groen rondom de badstad’. Groencontact: vakblad voor openbaar groen, XXXVIII, 2012, 1, pp. 6-8.

8410 DE WAEL, Jos. ‘Sportvelden zonder pesticiden: Sportpark De Schorre in Oostende pesticidenvrij sinds 2009’. Groencontact: vakblad voor openbaar groen, XLII, 2016, 2, pp. 14-17.

8411 GEERTS, Paul. ‘Groen Lint Oostende: Een netwerkpark voor de stad’. Groencontact: vakblad voor openbaar groen, XL, 2014, 5, pp. 18-21.

8412 VAN CAYZEELE, Jan. ‘Beheer van grassportvelden in Oostende: Milieuvriendelijk beheer van sport- en recreatieparken’. Sierteelt & groenvoorziening, LX, 2016, 10, pp. 5-7.

8413 VERMEIRE, Katrien en VERHELST, Peter.  Groen lint. Oostende, Stadsbestuur, 2012.

havenbeleid

8414 CLOET, Tom. Renovatie van de kademuren 602 en 603 in de haven van Oostende tot zwarelastkade. Brugge-Oostende, onuitgegeven eindwerk KHBO, 2009-2010.

8415 DE KÉE, Stephanie. De haven van Zeebrugge: ontwikkeling en link met de haven van Oostende. Gent, UGent, Masterproef Rechtsgeleerdheid, 2013.

8416 DEKUYPER, Ninke. Een onderzoek naar de politiële beveiliging van de haven van Oostende - voor en na de afschaffing van het vrachtverkeer richting Engeland. Gent, UGent, Masterproef Rechtsgeleerdheid, 2014.

8417 LESCRAUWAET, Ann-Katrien, PIRLET, Hans en VERLEYE, Thomas J. Compendium Kust & Zee 2015: een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. Oostende, VLIZ, 2015, 256 p.

8418 MAES, Frank, BUYSE, Alain en GONSAELES, Gwendoline. Locatie-analyse van havengebonden afval in de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge en langs de Vlaamse waterwegen. S.l., Maritiem Instituut, 2000 (Ecology Cluster for Overall Waste Re-engineering (ECOWARE)).

8419 MAES, Frank en BUYSE, A. De afvalstromen afkomstig van de zeevaart in de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge: de impact van het voorstel van Richtlijn van de Raad betreffende havenontvangstfaciliteiten voor scheepsafval en ladingresiduen. S.l., Maritiem Instituut, 2000 (Ecology Cluster for Overall Waste Re-engineering (ECOWARE)).

8420 MONTANGIE, J. Jurisprudence du Port d'Ostende I. Décisions Tribunal de Commerce d'Ostende, 1890-1893. II. Décisions Tribunal de Commerce d'Ostende, 1894-1897. III. Décisions Tribunal de Commerce d'Ostende, 1898-1901. IV. Décisions Tribunal de Commerce d'Ostende, 1902-1905. V. Décisions Tribunal de Commerce d'Ostende, 1906-1910. S.l, s.d., 1893, 1897, 1901, 1905, 1910.

8421 Plan-MER-verslag: goedkeuring milieueffectrapport. Plan: strategisch plan voor de haven van Oostende. Brussel, Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid, cel Mer, 2013.

8422 SOHIER, Niels. Rol van technologie bij de integratie van Safety and Security. Casestudie: de haven van Oostende. Gent, UGent, Economie en Bedrijfskunde, 2016.

8423 VERLEYE, Thomas, LESCRAUWAET, Ann-Katrien en MAES, Frank. Vademecum: Mariene beleidsinstrumenten en wetgeving voor het Belgische deel van de Noordzee. Oostende, VLIZ, 2014.

8424 VERWAEST, Toon, DE WOLF, Peter, MERTENS, Tina, MOSTAERT, Frank en PIRLET, Hans. ‘Veiligheid tegen overstromingen’. In: LESCRAUWAET, A.K., PIRLET, H., VERLEYE, T., MEES, J. en HERMAN, R. (Eds.). Compendium voor Kust en Zee 2013. VLIZ, 2013.

 

kiesstelsel

2254 VAN BERGEN, J. ‘Over de “Cercle des capacitaires” en August Beernaert’. De Plate, XXVII, 1998, 1, pp. 9-10.

2255 VAN ISEGHEM, Ch. Le suffrage idéal. Ostende, Alb. Bouchery, 1902, 22 p.

2256 VAN ISEGHEM, Charles. La liberté électorale. Ostende, Imprimerie du Carillon, 1906, 15 p.

2257 VAN HYFTE, Ivan. ‘Het meervoudig kiesrecht te Oostende in 1895’. De Plate, IX, 1980, p. 95.

kustbeleid

8425 EVERTS, Mariska Anthea. Kustveiligheid in Oostende en Scheveningen: wat zijn de verschillen en hoe adaptief is het kustbeleid? Gent, UGent, Masterproef Wetenschappen, 2015. 

parkeerbeleid

8426 KUHWEIDE, Rupert. Parkeren in de Stad aan Zee - Analyse van het parkeerbeleid in Oostende. Leuven, KULeuven, Masterproef Management, 2013. 

personeelsmanagement

7343 BRACKE, Pol. ‘De riool en het trottoir: stad Oostende stap voor stap naar andere organisatie’. HR Magazine: vakblad voor personeelsmanagement, XIV, 2008, pp. 29-32. 

socio-cultureel beleid

2258 VAN ISACKER, Klaus; AMPE, Tim en DE PAUW, Evert. Onderzoek naar het socio-kultureel beleid van de stad Oostende, periode 1825-1850 en 1945-1970. Gent, RUG (oefening 1e kandidatuur geschiedenis), 1983, 83 p.

vlaamse beweging

2259 SMISSAERT, Emile. ‘Hendrik Baels. Zijn betekenis voor de Vlaamse Beweging’. De Plate, VIII, 1979, p. 90.

2260 SMISSAERT, Emile. ‘Oetker en de Vlaamse beweging’. De Plate, IV, 1975, p. 10.

2261 SURMONT, Jan. ‘De Vlaamse beweging weerspiegeld in de Oostendse literatuur. Oorsprong en evolutie’. De Plate, XII, 1983, pp. 201, 224, 279; XIII, 1984, p. 4.

2262 VAN HYFTE, Ivan. ‘Elf juli en andere perikelen rondom het Nederlands als voertaal’. De Plate, XXVI, 11997, 11, pp. 224-225.

2263 VILAIN, Omer. ‘De taalkwestie in de Gemeenteraad’. De Plate, XVII, 1988, p. 54.

6643 DINGENS, Yves. ‘Het gebruik van de Franse taal te Oostende: enkele historische aspecten’. De Plate, XXXI, 2002, pp. 252-258; XXXII, 2003, pp. 83-86.

8427 R.A.B. ‘De 21e Vlaamse kop: Leo De Geeter. 3. Wroeten tot ter dood’. De IJzerbode, 1974, 12, p. 3.