15. De historische polders van Oostende, 1584-1810

Daniel Farasyn

Daniel Farasyn vertelt in deze publicatie het boeiende verhaal van het ontstaan en de evolutie van de historische polders en de wisselwerking tussen de stad Oostende en het haar omringende polder- en zeelandschap.  

Tussen 1584 en 1810 kregen de historische polders rond Oostende  onder de druk van Oostende, een typisch eigen karakter dat hen onderscheidt van de overige kustpolders.  In die periode werden die polders landschappelijk zeer sterk beïnvloed door Oostende en domineerde de stad de omgeving door haar economisch meer speciale havenfunctie alsook door haar militaire functie als vestingstad.  

De dertien polders waren destijds gegroepeerd in één Ambacht, het ‘s Heerwoutermansambacht, behalve de Snaaskerksepolder die tot het Camerlinckxambacht behoorde.  Historisch gezien zijn de gebieden in het zuiden begrensd door het kanaal Nieuwpoort – Plassendale, in het oosten door de Bredense dijk, in het westen door de Steense dijk en de Schorredijk rond  de Snaaskerksepolder en in het noorden door duin, stad en duin.   

Het is verrassend te ontdekken hoeveel invloed de polders op de ontwikkeling van Oostende hebben gehad, maar ook omgekeerd.   Door haar unieke ligging aan zee blijkt de stad een heel eigen evolutie te hebben doorgemaakt die op haar beurt ook weer bepalend was voor de omgeving.  Deze interactie van natuurkrachten en menselijk ingrijpen van de 16de tot de 19de eeuw heeft Oostende en haar omgeving vormgegeven en is tot op vandaag zichtbaar.  Alleen zijn we ons daar niet van bewust.  Deze bijzonder interessante studie moet daar verandering in brengen.

Als u wil weten wat de Spinola betekende voor tientallen boerderijen of wat een handvol schapen te maken heeft met de dichtslibbing van de haven, dan moet u dit boek zeker lezen.  

Deze publicatie is een bewerkte versie van een lezing die de ondertussen overleden Oostendse historicus Daniel Faraysn destijds over dit onderwerp gaf.   

De weduwe van de eminente Oostendse historicus Daniel Farasyn besloot om het manuscript postuum te laten uitgeven in de reeks Oostendse Historische Publicaties.

 

Dit boek is uitverkocht maar kan u hieronder gratis downloaden.