Toelichting door prof. dr. Luc François bij het tweede addendum (2008)

Deze publicatie is de derde aflevering van de “Bibliografie van de Geschiedenis van Oostende”. In 2000 verscheen het eerste gedeelte (met opgenomen boeken tot en met 1999; met opgenomen tijdschriften tot en met de jaargang 1998). Reeds in 2002 verscheen een eerste aanvulling met publicaties tot en met 2001. Toen werd besloten om de bibliografie om de vijf jaar verder aan te vullen. Dit derde gedeelte bevat dan ook – naast een aantal aanvullingen – de publicaties over de geschiedenis van Oostende, verschenen tot uiterlijk 2006. De selectie- en ordeningsprincipes die gehanteerd werden in de eerste twee delen zijn ook op dit deel van toepassing. Er werd een grote inspanning geleverd om publicaties die vóór 2002 verschenen nog op te sporen: daardoor is ruim een derde van de hier vermelde titels “oud”. De samenstellers durven stellen dat de leemtes nu min of meer zijn opgevuld. Belangrijke oudere werken zijn nu in elk geval vermeld in de ruim 7000 titels die de Bibliografie nu al telt. Dit belet niet dat de samenstellers opnieuw beroep doen op de gebruiker van deze Bibliografie om eventuele leemtes te melden. In die zin danken de samenstellers opnieuw de heer Jean Beckmann die een aantal titels signaleerde.

 

De vaststellingen die bij de twee vorige edities werden gemaakt, zijn ook hier geldig. De auteurs die zich over de geschiedenis van Oostende buigen, hebben vooral belangstelling voor de hedendaagse periode (ruim tweederde van alle titels): hoeveelheid en toegankelijkheid van het bronnenmateriaal spelen daar zeker een rol in.

 

Enkele rubrieken zijn opvallend aanwezig in dit derde deel van deze Bibliografie: archeologie in het algemeen en archeologie van de Middeleeuwen in het bijzonder. Het Beleg van Oostende is, naar aanleiding van het herdenkingsjaar 2004, prominent aanwezig. Bij de publicaties over de achttiende eeuw staat vooral de rubriek “Economie” in de belangstelling, met onder meer de constante aandacht voor de Oostendse Compagnie. Net zoals in de geschiedschrijving in België in het algemeen staat de eerste wereldoorlog volop in de belangstelling. Typisch Oostends is de aandacht voor de koninklijke familie. Andere hoogtepunten uit de hedendaagse periode zijn de geschiedenis van de haven, van de urbanisatie, de architectuur en de schilderkunst.

 

Andere onderwerpen blijven heel opvallend afwezig uit de aandacht van de auteurs. Thema’s in verband met cultuur en godsdienst in de achttiende eeuw bijvoorbeeld, maar ook en vooral een aantal onderwerpen uit de hedendaagse periode: politieke geschiedenis met o.a. verkiezingen, partijwezen, … scoren heel laag, evenals financiële geschiedenis en geschiedenis van de criminaliteit en de godsdienst. Merkwaardig is ook dat het ‘platteland’ quasi geen belangstelling geniet bij deze historici: zij richten zich bij voorkeur op diverse facetten van het stedelijke leven en laten het “slachtoffer” van de expansie van de stad, van de urbanisatie, van de economische activiteiten buiten beschouwing. Het staat uiteraard elke historicus vrij om als individu te bestuderen wat hij (en een zeldzame keer: zij) wil. Toch is het een collectieve plicht van de historici en de publicisten om het gehele veld van het verleden te bestrijken. Deze Bibliografie van de Geschiedenis van Oostende heeft dan ook een dubbel doel. Enerzijds wil ze de auteurs van de eenentwintigste eeuw helpen in hun onderzoek door aan te reiken wat er al is gepubliceerd; anderzijds wil ze door het aantonen van de blinde vlekken nieuwe themata onder de aandacht brengen.

 

Prof. Dr. Luc François