Opzoekingen over Oostende: stappenplan

Wie historisch onderzoek wil doen over Oostende heeft een groot aantal unieke en degelijke werkinstrumenten ter beschikking die het werk van elke onderzoeker sterk vergemakkelijken.  In veel gevallen hoeft u zelfs niet naar de leeszaal van de bibliotheek of het archief te komen en kan heel wat onderzoek online gebeuren.

Om het voor u nog gemakkelijker te maken, bieden we u dit stappenplan aan die uw opzoekingen naar informatie over Oostende sterk zal vereenvoudigen en meteen een garantie biedt dat u alle informatie die er is ook terugvindt.

Stap 1 - Publicaties over uw onderwerp zoeken

Ten eerste raadpleegt u best eerst de Bibliografie van de geschiedenis van Oostende die een overzicht biedt van alle publicaties die ooit over Oostende zijn verschenen sinds 1800.   U kan filteren op de zoekresultaten zodat u gemakkelijk alle publicaties over een bepaalde periode of onderwerp terugvindt.  

Stap 2 - Publicaties over uw onderwerp raadplegen

Aan de hand van de gevonden publicaties kan u informatie terugvinden over uw onderwerp.
De meeste publicaties kan u raadplegen in de Bibliotheek Oostende en meer bepaald in het bewaarfonds Ostendiana.

Indien u in de Bibliotheek Oostende niet alles zou terugvinden of u wenst de publicaties op een andere locatie te raadplegen, kan u ook Unicat raadplegen, een catalogus van Belgische wetenschappelijke bibliotheken (Koninklijke Bibliotheek, universitaire bibliotheken, erfgoedbibliotheken, overheidsbibliotheken, enz.).

Via deze databases zal u overigens ook de publicaties over Oostende terugvinden die na 2016 zijn verschenen.

Stap 3 - Archieven raadplegen

Indien er geen publicaties over uw onderwerp zijn verschenen of als de geboden informatie niet voldoende of toereikend is, kan u op zoek gaan naar uitgegeven bronnen en onuitgegeven archieven.

Archieven zijn documenten die zijn opgesteld of ontvangen door een archiefvormer en worden meestal bij de archiefvormer zelf bewaard.   Als u dus archieven wil terugvinden over een onderwerp, moet u eerst nagaan wie de archiefvormer was.  In Oostende zijn er honderden archiefvormers.  Voor de archieven van een Oostends bedrijf, een Oostendse school of een Oostendse vereniging moet u bij het bedrijf, de school of de vereniging zelf aankloppen.  

In het Stadsarchief vindt u de archieven van de stedelijke diensten van de stad Oostende en een klein aantal archieven van Oostendse archiefvormers die hun archief naar het Stadsarchief hebben overgebracht, onder wie de kerkfabriek van Sint-Petrus- en -Paulus en het Thermaal Instituut.  
U kan alle inventarissen van de archieven die worden bewaard in het Stadsarchief raadplegen via de Archiefbank Oostende.  
In veel gevallen hebben we de archiefdocumenten ook gedigitaliseerd en aan het inventarisnummer gekoppeld.  Hierdoor kan u ook het document zelf rechtstreeks en online raadplegen.  Dat is o.a. het geval voor alle akten van de burgerlijke stand van Oostende, Stene, Zandvoorde en Mariakerke die ouder zijn dan 100 jaar, voor de jaarverslagen en de notulen van de Gemeenteraad van Oostende.  

Archieven die nog niet online ter beschikking zijn, kan u online aanvragen via de Archiefbank.  We halen het dossier dan voor u uit, waarna wij u laten weten dat u het dossier kan komen inkijken in de leeszaal van het Archief.  Sommige dossiers zijn niet of beperkt openbaar, bijv. door de wet op de privacy.  U krijgt dan enkel inzage als u kan bewijzen dat u gemachtigd bent om het dossier in te kijken.  

Archieven van andere Oostendse instellingen, bedrijven, firma's, scholen, kerkfabrieken, verenigingen, personen, families, enz.  moet u bij de resp. instanties raadplegen.  

In sommige gevallen hebben de archiefvormers hun archief overgebracht naar een officiële archiefbewaarplaats waar de documenten van de archiefvormers die hun archief niet meer kunnen of willen bijhouden, worden bewaard.  Veel Oostendse archieven of archieven m.b.t. Oostende worden bewaard in het Algemeen Rijksarchief of de archiefdienst van de Provincie West-Vlaanderen.  U kan op hun websites bekijken over welke archieven zij beschikken.

U kan ook Archiefpunt Vlaanderen raadplegen die een overzicht biedt van alle gekende private archieven die in Vlaanderen worden bewaard.  

Om de archieven zelf te raadplegen neemt u best contact op met de resp. bewaarplaatsen waarvan u de contactgegevens online vindt op de resp. websites.

Stap 4 - Kranten raadplegen

Een bijzondere bron voor het historisch onderzoek zijn de kranten.  Ook hiermee bent u in Oostende goed af, want een groot deel van de historische  krantencollectie werd gedigitaliseerd en staat online.  U kan deze databank gratis en online raadplegen via de Oostendse Digitale Publicaties (ODP).  Kranten die nog niet online staan, kan u raadplegen in de Bibliotheek Oostende.

Stap 5 - Afbeeldingen zoeken

Om uw opzoekingen helemaal af te ronden, zal u misschien nog illustraties nodig hebben.  Ook hiervoor heeft Oostende een uitstekend werkinstrument, m.n. de Beeldbank Kusterfgoed.  Op deze Beeldbank vindt u alle foto's, prentbriefkaarten, prenten, tekeningen, kaarten, plannen, affiches, glasnegatieven, dia's en ander iconografisch materiaal dat in het Stadsarchief van Oostende wordt bewaard.  Voorzover er geen copyright op zit, kan u de afbeeldingen gratis downloaden.  Als u de afbeeldingen op een hogere resolutie wenst, kan u deze bestellen.  Alle informatie hierover vindt u eveneens op de Beeldbank.

Opzoekingen tegen betaling

Wie dat wenst kan tegen betaling opzoekingen laten verrichten in het archief.  De kostprijs voor opzoekingen in het archief bedraagt 25 euro per begonnen uur en omvat het onderzoek in alle beschikbare bronnen van het stadsarchief van Oostende door de stadsarchivaris. Opzoekingen wordt slechts aangevat na ontvangst van het ingevuld en ondertekend formulier (zie bijlage). 

De opzoekingsresultaten zullen worden afgegeven of opgestuurd na betaling van de factuur die de aanvrager zal worden toegestuurd.

Let wel, we kunnen geen garanties geven dat opzoekingen ook effectief resultaten zullen opleveren.  Het Stadsarchief is in 1940 vrijwel volledig verloren gegaan, waardoor onderzoek over de periode vóór 1940 bijzonder moeilijk is en mogelijks weinig  of geen resultaten oplevert.
 

Tot slot

We hopen dat u met dit stappenplan snel alle informatie vindt die u nodig heeft.  Indien u toch nog vragen heeft, kan u terecht in de dienst Archief.   We zullen u zoveel mogelijk proberen te helpen.
We wensen u alvast veel succes én plezier met uw opzoekingen.